Inloggen
Winkelmandje
Al meer dan 35 jaar dé specialist in circulaire en gebruikte bouwmaterialen
Grootste aanbod van Nederland
Gratis advies? Bel 073 - 511 2630
Groots in gebruikt & circulair
Bezorging door heel Nederland

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Circulaire Bouwmaterialen: de natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstaand aan consumenten aanbiedt, in dit geval met handelsnaam: Circulaire Bouwmaterialen, onderdeel van Houthandel -Doe Het Zelf Arno v.d. Dungen B.V.
 • Consument: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de ondernemer
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Circulaire Bouwmaterialen en consument, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit ondernemer 


Wij zijn Circulaire Bouwmaterialen. Als je ons wilt contacteren, kan dat op de volgende manieren:
 • Telefoon: 073 511 26 30 (Ma. t/m vr. van 08:00 tot 17:00 en za. van 08:00 tot 13:30)
 • Mail ons: info@circulaire-bouwmaterialen.nl
 • Bezoekadres: Oude Haven 31 5254KB Haarsteeg (Ma. t/m vr. van 08:00 tot 17:00 en za. van 08:00 tot 13:30) 
 • Eigenaar/Directeur: Arno van den Dungen
 • Statutaire naam: Houthandel -Doe Het Zelf Arno v.d. Dungen B.V.
 • Handelsnaam: Circulaire Bouwmaterialen
 • KvK-nummer: 16076784
 • BTW-identifcatienummer: 8037.38.432.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen via Circulaire Bouwmaterialen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Circulaire Bouwmaterialen slechts bindend, indien en voor zover deze door Circulaire Bouwmaterialen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvraagd.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Alles op de website en in andere van Circulaire Bouwmaterialen wordt aangegeven wat, wanneer en hoe je dit kunt kopen.
 • Indien er bezorgkosten worden gerekend, zal dit duielijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden aangegeven.
 • De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Circulaire Bouwmaterialen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is en is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.
 • Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Circulaire Bouwmaterialen afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Circulaire Bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de consument mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien consument ontdekt dat er onjuiste prijzen zijn vermeld, heeft de consument de mogelijkheid dit te melden aan Circulaire Bouwmaterialen

 

Artikel 5 - Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Circulaire Bouwmaterialen en het voldoen aan de daarbij door Circulaire Bouwmaterialen gestelde voorwaarden.
 • Indien consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt circuilaire-bouwmaterialen.nl dit door een bevestigingsmail te sturen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft zowel de consument als Circulaire Bouwmaterialen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Circulaire Bouwmaterialen het recht om pas aan het verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • Circulaire Bouwmaterialen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Circulaire Bouwmaterialen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Circulaire Bouwmaterialen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Circulaire-bouwmaterialen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Circulaire Bouwmaterialen waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten die online besteld en bezorgd zijn heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Circulaire Bouwmaterialen retourneren, conform de door Circulaire Bouwmaterialen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument het product wilt retourneren dient hij deze als retour aan te melden binnen zijn account op 'https://circulaire-bouwmaterialen.nl' of een e-mail te sturen naar info@circulaire-bouwmaterialen.nl met de mededeling dat hij het product terug wilt sturen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending van het product voor zijn rekening.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient de consument transport van de retourzending van het product zelf te organiseren.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Circulaire Bouwmaterialen dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangen retourzending, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Niet te retourneren 

 • De consument kan sommige producten helaas niet retourneren: Op-maat gemaakte producten of wanneer niet op-maat gemaakte reeds door de consument op maat zijn gemaakt.

 

Artikel 9 - Prijs


 • Circulaire Bouwmaterialen kan, voordat de overeenkomst gesloten is, te allen tijde de prijs van de producten aanpassen. 
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW (mits aangegeven).

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 • Circulaire Bouwmaterialen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Op circulaire- en gebruikte bouwmaterialen zit geen garantie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de consument.
 • Bij functioneel gebrek kan een product binnen 7 dagen geruild worden tegen een gelijkwaardig product. Krassen en beschadigingen zijn geen reden om het product te retourneren.

 

Artikel 11 - Uitvoering overeenkomst

 • Zodra de bestelling of bevestiging van bestelling is ontvangen door Circulaire Bouwmaterialen, wordt er een afhaal- of bezorg afspraak ingepland met de consument met inachtneming het in lid 3 van dit artikel.  
 • Circulaire Bouwmaterialen zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 • Als plaats van bezorging geldt het adres dat de consument aan Circulaire Bouwmaterialen kenbaar heeft gemaakt.
 • In de orderbevestiging wordt duidelijk kenbaar gemaakt op welke wijze de bezorging zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten bezorgd zullen worden. Indien geen bezorgtermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen bezorgd worden. De consument kan een voorkeursdatum van bezorging doorgeven, echter kunnen hier geen rechten aan gebonden worden omdat Circulaire Bouwmaterialen is van de (externe) transporteur. Circulaire Bouwmaterialen stelt zich niet aansprakelijk voor het bezorgen van de producten buiten de voorkeursdatum.
 • Indien Circulaire Bouwmaterialen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan bezorgen, stelt zij de consument daarvan in kennis. De consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe bezorgdatum of krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Circulaire Bouwmaterialen raadt de consument aan de bezorgde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Circulaire Bouwmaterialen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te bezorgen zoals het bestelde product, indien bezorging van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 • Bestellingen worden standaard on-gelost aangeboden, tenzij anders overeengekomen met de consument. Door eventuele wachttijd bij lossen of niet bereikbaarheid van het afleveradres kan Circulaire Bouwmaterialen extra kosten in rekening brengen bij de consument. Circulaire Bouwmaterialen stelt zich niet aansprakelijk voor de producten zodra deze zijn gelost. LET OP: Vrachtwagens van Circulaire Bouwmaterialen rijden NIET over onverharde wegen.
 • De consument dient zorg te dragen voor eventuele ontheffingen m.b.t. de losplaats.
 • Extra kosten voor bezorging in binnensteden of niet bereikbare adressen, zullen worden doorbelast aan de consument.
 • Bezorgingen vinden normaliter plaats op werkdagen tussen 07:00 - 17:00, op afspraak tussen 07:00 - 21:00. De consument dient zorg te dragen dat hij of zij aanwezig is op de bezorglocatie met eventueel afgesproken materieel om te kunnen lossen. Eventueel hieruit voortvloeiende (wacht)kosten zullen doorbelast worden aan de consument. 

 

Artikel 12 - Betaling

 • Betalingen dienen altijd voor bezorging of afhalen van goederen voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Betalingen vooraf kunnen worden voldaan door proforma factuur te betalen of de toegestuurde iDeal betaallink te voldoen.
 • Reservering van producten is mogelijk wanneer deze na 2 dagen of later worden afgehaald, door een aanbetaling te doen van 25%. Dit bedrag blijft te allen tijde eigendom van de ondernemer. Wanneer de consument besluit de goederen niet af te nemen, of producten zijn 2 dagen na afgesproken niet afgehaald, worden de producten terug in de verkoop gezet en er wordt 10% van het totaalbedrag van de order ingehouden.  
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Circulaire Bouwmaterialen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenprocedure

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Circulaire Bouwmaterialen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de Circulaire Bouwmaterialen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraat, wordt door Circuliare Bouwmaterialen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 • Dit artikel is slechts van toepassing indien de consument een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • De totale aansprakelijkheid van Circulaire Bouwmaterialen jegens de consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Aansprakelijkheid van Circulaire Bouwmaterialen jegens de consument voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Circulaire Bouwmaterialen jegens de consument geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Circulaire Bouwmaterialen.
 • De aansprakelijkheid van Circulaire Bouwmaterialen jegens de consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de consument Circulaire Bouwmaterialen onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Circulaire Bouwmaterialen ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Circulaire Bouwmaterialen in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Circulaire Bouwmaterialen meldt.
 • In geval van overmacht is Circulaire Bouwmaterialen niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de consument ontstane schade.

 

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 • De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Circulaire Bouwmaterialen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 16 - Persoonsgegevens

 • Circulaire Bouwmaterialen verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform de op de website gepubliceerde privacy statement.
 • De persoonsgegevens die Circulaire Bouwmaterialen van de consument verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
 • Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst kan Circulaire Bouwmaterialen de persoonsgegevens doorgeven aan derden partijen zoals transporteur en leveranciers ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 - Slotbepaling 

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Circulaire Bouwmaterialen gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Onder, schriftelijk, wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Circulaire Bouwmaterialen
https://circulaire-bouwmaterialen.nl
Oude Haven 31
5254 KB Haarsteeg
Tel: 073 511 26 30
info@circulaire-bouwmaterialen.nl
Al meer dan 35 jaar dé specialist in circulaire en gebruikte bouwmaterialen
Grootste aanbod van Nederland
Gratis advies? Bel 073 - 511 2630

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen